LaSan Agenda

LaSan Calendar

Hot News

Daily News

Liên Đoàn Hướng đạo LaSan

“Anh em chúng ta chung một đường lên,
Chung một đường lên đến nơi Nguồn Thật.
Nguồn Thật là đây ! sức sống vô biên,
Sống vô biên là sống cùng Tạo Vật”

On my honor I will do my best To do my duty to God and my country and to obey the Scout Law; To help other people at all times; To keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight.
Translate »