Liên Đoàn Hướng đạo LaSan

“Anh em chúng ta chung một đường lên,
Chung một đường lên đến nơi Nguồn Thật.
Nguồn Thật là đây ! sức sống vô biên,
Sống vô biên là sống cùng Tạo Vật”

On my honor I will do my best To do my duty to God and my country and to obey the Scout Law; To help other people at all times; To keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight.
Translate »